برای کارگر روزکار کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات 22 شب تا 6 بامداد واقع می شود علاوه بر 40 درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، باید 35% مربوط به کار شب را نیز دریافت کنند بنابر این به کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع 75% علاوه بر مزد آن ساعت تعلق می گیرد.

برای کارگر نوبت کار که شیفت عادی آن صبح و عصر است در مواردی که لازم باشد و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصرکار می کنند و برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل  آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری باید به انها فوق العاده کار در شب یعنی (35%+40%)نیز تعلق بگیرد