صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

سخن مدیر عامل
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
 وابستگی شامل موارد زیر است که می توانند باعث تسریع کد نویسی، سرعت و ... شوند. 
 
                  .   Value
                  .   Factory
                  .   Service
                  .   Provider
                  .   Constant
 
 
Value : 
 
value یک شی ساده در JavaScript است که برای انتقال مقادیر کنترل کننده در مرحله ی پیکربندی به کار می رود.
 

//define a module
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
//create a value object as "defaultInput" and pass it a data.
mainApp.value("defaultInput", 5);
...
//inject the value in the controller using its name "defaultInput"
mainApp.controller('CalcController', function($scope, CalcService,
defaultInput) {
$scope.number = defaultInput;
$scope.result = CalcService.square($scope.number);
$scope.square = function() {
$scope.result = CalcService.square($scope.number);
}
});

 
  : Factory
 
Factory تابعی است که برای برگرداندن value به کار می رود و هنگامی که سرویس یا کنترل کننده در خواست کند value را می سازد. در اصل از آن برای محاسبه و برگرداندن value استفاده می شود. 
 

// define a module
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
// create a factory "MathService" which provides a method multiply
// to return multiplication of two numbers
mainApp.factory('MathService', function() {
var factory = {};
factory.multiply = function(a, b) {
return a * b
}
return factory;
});
// inject the factory "MathService" in a service to utilize
// the multiply method of factory.
mainApp.service('CalcService', function(MathService){
this.square = function(a) {
return MathService.multiply(a,a);
}
});
...

 
 Service : 
 
یک شی یگانه در JavaScript  است که شامل توابعی می باشد که اغمال خاصی را انجام می دهدد. Service به صورن تابع() service می آید و سپس به کنترل کننده تزریق می شود.
 
 
//define a module
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
...
//create a service which defines a method square to return
// square of a number.
mainApp.service('CalcService', function(MathService){
this.square = function(a) {
return MathService.multiply(a,a);
}
});
//inject the service "CalcService" into the controller
mainApp.controller('CalcController', function($scope, CalcService,
defaultInput) {
$scope.number = defaultInput;
$scope.result = CalcService.square($scope.number);
$scope.square = function() {
$scope.result = CalcService.square($scope.number);
}
});
 
 
Provider : 
 
Provider برای ایجاد service ها ، factory و دیگر موارد به کار می روند. کدی که درادامه می آید برای ایجاد MathService به کار برده می شود که ما آن را قبلا ایجاد کرده ایم. provider یک متد ویژه ی factory می باشد که به کمک ()get مقادیر، سرویس و factory را بر می گرداند.
 
 
//define a module
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
...
//create a service using provider which defines a method square to return
square of a number.
mainApp.config(function($provide) {
$provide.provider('MathService', function() {
this.$get = function() {
var factory = {};
factory.multiply = function(a, b) {
return a * b;
}
return factory;
};
});
});
 
 
Constant :
 
برای انتقال مقادیر در مرحله ی پیکربندی استفاده می شود که درطول این مرحله نمی توان از مقادیر استفاده کرد.
 
mainApp.constant("configParam", "constant value");
 
 استفاده از همه ی موارد بالا در یک مثال : 
 
 
<html>
<head>
<title>AngularJS Dependency Injection</title>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="mainApp" ng-controller="CalcController">
<p>Enter a number: <input type="number" ng-model="number" />
<button ng-click="square()">X<sup>2</sup></button>
<p>Result: {{result}}</p>
</div>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/
angular.min.js">
</script>
<script>
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
mainApp.config(function($provide) {
$provide.provider('MathService', function() {
this.$get = function() {
var factory = {};
factory.multiply = function(a, b) {
return a * b;
}
return factory;
};
});
});
mainApp.value("defaultInput", 5);
mainApp.factory('MathService', function() {
var factory = {};
factory.multiply = function(a, b) {
return a * b;
}
return factory;
});
mainApp.service('CalcService', function(MathService){
this.square = function(a) {
return MathService.multiply(a,a);
}
});
mainApp.controller('CalcController', function($scope, CalcService,
defaultInput) {
$scope.number = defaultInput;
$scope.result = CalcService.square($scope.number);
$scope.square = function() {
$scope.result = CalcService.square($scope.number);
}
});
</script>
</body>
</html>
 
 
خروجی : 
 
 
 

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.