در Angular JS می توان از ماژول ها استفاده کرد. ماژول ها برای جداکردن منطق ( سرویس ها، کنترل کننده ها و برنامه ها ) از کد استفاده می شوند و یک ظرف برای نگهداری قسمت های مختلف برنامه هستند. برای استفاده از ماژول ها آن ها را در یک فایل جداگانه با پسوند .js قرار می دهیم و سپس به صفحه ی HTML متصل می کنیم. ما در این مورد از دو ماژول زیر استفاده می کنیم :
 
ماژول برنامه : برای مقدار دادن اولیه به کمک کنترل کننده به کار می رود.
ماژول کنترل کننده : برای مشخص کردن کنترل کننده کاربرد دارد.
 
ماژول برنامه : 
 
در اینجا ما یک فایل با پسوند js. داریم که حاوی کد زیر است : 
 

var mainApp = angular.module("mainApp", []);

 
در اینجا ماژول mainApp را به وسیله ی تابع angular.module  مشخص کردیم و یک آرایه ی خالی به آن اختصاص دادیم. این آرایه به طور کلی شامل ماژول های تابع است. این ماژول را با عبارت ng-app نیز تعریف می کنیم.
 
ماژول کنترل کننده : 
 
در مثال زیر ماژول کنترل کننده ی studentController را با استفاده از تابع mainApp.controller مشخص کرده ایم :
 
mainApp.controller("studentController", function($scope) {
$scope.student = {
firstName: "Mahesh",
lastName: "Parashar",
fees:500,
subjects:[
{name:'Physics',marks:70},
{name:'Chemistry',marks:80},
{name:'Math',marks:65},
{name:'English',marks:75},
{name:'Hindi',marks:67}
],
fullName: function() {
var studentObject;
studentObject = $scope.student;
return studentObject.firstName + " " + studentObject.lastName;
}
};
});
 
لازم به ذکر است که ماژول کنترل کننده را با ng-controller نیز مشخص می کنیم.
 
هم اکنون کاربرد دو مثال قبل را در قالب یک مثال ببینید :
 
ابتدا فایلی با نام testAngularJS.htm ایجاد کنید و کدها زیر را در آن بنویسید :
 
<html>
<head>
<title>Angular JS Modules</title>
<style>
table, th , td {
border: 1px solid grey;
border-collapse: collapse;
padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="mainApp" ng-controller="studentController">
<table border="0">
<tr><td>Enter first name:</td><td><input type="text" ngmodel="student.firstName"></td></tr>
<tr><td>Enter last name: </td><td><input type="text" ngmodel="student.lastName"></td></tr>
<tr><td>Name: </td><td>{{student.fullName()}}</td></tr>
<tr><td>Subject:</td><td>
<table>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Marks</th>
</tr>
<tr ng-repeat="subject in student.subjects">
<td>{{ subject.name }}</td>
<td>{{ subject.marks }}</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js">
</script>
<script src="/mainApp.js"></script>
<script src="/studentController.js"></script>
</body>
</html>
 
 
حال فایل دیگری با نام mainApp.js ایجاد کرده کد زیر را در آن وارد کنید : 
 

var mainApp = angular.module("mainApp", []); 

 
در این مرحله فایل دیگری با نام studentController.js ایجاد کیند و کدها ی زیر را در آن وارد کنید :
 
mainApp.controller("studentController", function($scope) {
$scope.student = {
firstName: "Mahesh",
lastName: "Parashar",
fees:500,
subjects:[
{name:'Physics',marks:70},
{name:'Chemistry',marks:80},
{name:'Math',marks:65},
{name:'English',marks:75},
{name:'Hindi',marks:67}
],
fullName: function() {
var studentObject;
studentObject = $scope.student;
return studentObject.firstName + " " + studentObject.lastName;
}
};
}); 
 
حال برای دیدن خروجی فایل testAngularJS.htm را در مرورگرتان باز کنید.
 
خروجی :