نوبت دهی در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان

در فرم پذیرش با کلیک بر روی دکمه ثبت نوبت فرم نوبت دهی باز می شود. که شما میتوانید تاریخ،مکان،درمانگر و ساعت نوبت فرد را ثبت کنید.

در این فرم با انتخاب روز و انتخاب درمانگر در پنل سمت چپ میتوان نوبت های هر درمانگر را در همان روز مشاهده کرد و با مشاهده نوبت های درماننگر میتوان در ساعات خالی نوبت داد همچنین اگر ظزفیت مکان شما در یک ساعت پر شده باشد به شما اجازه نوبت دهی نمی دهد.