مشخصات نرم افزار مدیریت درمانگاهی بوستان

ویژگی های نرم افزار پذیرش

نرم افزار مدیریت درمانگاهی بوستان، نرم افزاری قدرتمند از شرکت میهن رایان می باشد. ویژگی های کلیدی عبارت است از:

الف) قسمت پذیرش:

1-     تشکیل پرونده بیمار هنگام پذیرش

2-     پذیرش سریع بیمار  (تنها با زدن سه بار دکمه ی اینتر)

a.       در صورتی که قبلا پذیرش شده به صورت خودکار اطلاعات تکمیل می شود

b.       تکمیل اطلاعات فقط با استفاده از  صفحه کلید عددی در اکثر پذیرش ها

c.       استفاده از کلید * به همراه کد بیمه تکمیلی برای ثبت سریع بیمه تکمیلی

3-     تعریف شیفت

4-     قابلیت ارسال اس ام اس هنگام خاتمه شیفت

5-     قابلیت جستجوی خدمات با کد خدمات و نام آن

6-      قابلیت ابطال یک پذیرش

7-     قابلیت جستجوی پذیرش های قبلی

8-     قابلیت انتخاب پذیرش های قبلی

a.       در صورتی که بیمار برای سرویس ویزیت مراجعه کرد بدون نیاز به وارد کردن کد ملی و جستجو می توان او را در سرویس های دیگر مثلا تزریقات ثبت نام کرد

 

ب) قسمت تعاریف:

9-     قابلیت تعریف پزشکان،

10- قابلیت تعریف سازمان های بیمه گر

11- قابلیت تعریف تخصص پزشک

12- تعریف خدمات و گروه خدمات

a.       مشخص کردن ویژگی هایی از قبیل این که آیا سرویس تعداد دارد، پزشک دارد یا مجری دارد

                                                               i.      در صورتی که مثلا سرویسی پزشک یا تعداد یا مجری نداشت سیستم به صورت هوشمند به ترتیب فیلدهای پزشک را حذف می کند

13- قابلیت تعیین قیمت خدمات بر اساس سازمان های بیمه گر

14- قابلیت تعریف عوامل کاهشی افزایشی از جمله بیمه های تکمیلی و تخفیف

 

ج) تنظیمات

15- قابلیت تعریف پزشک شیفت بدون نیاز به وارد کردن مجدد آن

16-  قابلیت تعریف سطوح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف نرم افزار

17- قابلیت تنظیم تعداد کاربران فعال در یک شیفت جهت پذیرش

18- قابلیت تنظیم چاپگر

19- قابلیت تنظیم نمایش فیلد مربوط به دستگاه های کارتخوان

20- تنظیم شماره موبایل ها جهت ارسال اس ام اس ها

 

د) ایجاد فایل سازمان های بیمه

21- قابلیت ایجاد فایل بیمه

22- قابلیت اصلاح نسخ هنگام ایجاد فایل بیمه

23- قابلیت پذیرش بدون صندوق

 

ه) گزارشات

24- گزارش تجمیعی شیفت ها

25- گزارش تجمیعی 10 شیفت آخر یک کاربر

26-  گزارش کارکرد پزشکان

27- گزارش کارکرد پرستاران

28- گزارش کارکرد کاربر

29- گزارش بیمه های تکمیلی

30- گزارش بر اساس سازمان های بیمه گر

31- گزارشات تخفیفات

32- سایر گزارشات مدیریتی

ه) ماژول حسابداری

33- قابلیت تعریف حساب برای پزشکان، سازمان ها، بیمه های تکمیلی و تخفیفات به صورت خودکار در نرم افزار حسابداری

34- قابلیت ثبت مکانیزه و خودکار سند حسابداری هنگام پذیرش

a.       فروش                                               بستانکار

b.       بدهکاران                           بدهکار

c.       صندوق یا پوز                     بدهکار

d.       بدهکاران                                            بستانکار

e.       بیمه های تکمیلی                بدهکار

f.        بدهکاران                                           بستانکار

35- قابلیت ثبت مکانیزه ابطال پذیرش

36-  قابلیت گزارش از حساب ها ی مذکور

37- قابلیت ثبت سند حسابداری

38- گزارش تراز آزمایشی کل، معین، تفصیلی

39- مشاهده ی ریز گردش یک حساب

40- انبار داری

a.       تعریف انبار

b.       ورود کالا به انبار

c.       درخواست کالا از انبار

d.       تایید درخواست ها

e.       مشاهده موجودی کالا ها در انبار

f.        گروه بندی کالا

g.       گزارشات کالا بر اساس گروه

41- ملاحظه اسناد حسابداری

42- دریافت و پرداخت چک

43- مدیریت و عملیات چک

44- ثبت فاکتورهای خرید و فروش

45- تعریف حساب های کل معین تفصیلی

46-  مشاهده لیست اسناد حسابداری

47- تعریف کاربر و سطوح دسترسی در سطح حسابداری