شرکت گلبهار زاینده رود شرکت کوثر پرستار
 شرکت پیشرو طب خوارزمی شرکت خدماتی صفای جم
 شرکت فراز مکانیک آگرین  شرکت غروب میمک
 شرکت آراد فراز پارتاک شرکت تامین داروی اصفهان
 شرکت توان پاریز سپاهان شرکت بحر صنعت
 شرکت سپاهان صنعت شرکت زرپی جوش
شرکت مبتکر امید سپاهان شرکت فرهنگ ماشین
شرکت عدالت جو شرکت تعاونی دهیاری ها
شرکت ابرار لنجان شرکت ایمن صنعت شاهین
بیمارستان الزهرا اصفهان بیمارستان امیرالمومنین
برشکاری شهریاری برشکاری حسینی
درمانگاه سینا درمانگاه مجلسی
درمانگاه زیباشهر درمانگاه کرکوند
درمانگاه دیزیچه درمانگاه طالخونچه
درمانگاه قهدریجان درمانگاه ماد تهران
درمانگاه پیربکران کاردرمانی کوشا
کاردرمانی نوین  کاردرمانی توانش
 مرکز ارتوپدی فنی یاراطب مرکز ارتوپدی فنی بازتوان
شرکت شایان فاخر داروخانه دکتر جباری
شرکت فراز کاران  شرکت پیمان گستر جی کار
شرکت ظرافت کار شرکت مهرآوران