تشکیل پرونده در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان

فرم تشکیل پرونده شامل اطلاعت عمومی بیمار همچون نام و نام خانوادگی، کد ملی، جنسیت، وضعیت تاهل، تاریخ تولد میباشد همچنین در فرم تشکیل پرونده نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی بوستان میتوان با ثبت قد و وزن بیمار، BMI(شاخص نمایه توده بدنی)مشاهده کنید و در منوی تنظیمات میتوان تا 5 مورد پارامتر دیگر به فرم تشکیل پرونده اضافه کنید.