در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان محاسبات مربوط به  سازمان امور مالیاتی بصورت دقیق و اتوماتیک انجام می شود و فقط با فشردن یک کلید می‌توانید فایل‌ها و فرمهای استاندارد و قابل پذیرش سازمان دارایی را تهیه و در سایتهای مربوطه ارسال نمایید در این نرم افزار ایجاد فایل مالیات به چهار صورت امکان پذیر است (ایجاد فایل مالیات بر اساس کل کارگاه ، ایجاد فایل مالیات بر اساس ردیف پیمان ،ایجاد فایل مالیات از اکسل و ایجاد فایل مالیات برای پرداخت خارج از لیست)