نرم افزار حقوق و دستمزد تقسیم کارکرد پرسنل در چند پروژه

فرض کنید پرسنل شما به صورت متغیر در چند پیمان در یک ماه کار می کنند. فرض کنید در مدل حقوق و دستمزدی شما پرسنلی با شماره پرسنل 96001 در ماه فروردین سال 1397 به صورت زیر می باشد

پروژه ی 1 کارکرد 20 روز

پروژه ی 2 کارکرد 5 روز

پروژه ی 3 کارکرد 6 روز

حال می خواهید بیمه ی پرسنل را به تفکیک ردیف پیمان (یا پروژه) ارسال کنید.


برای اعمال چنین مدلی در سیستم حقوق و دستمزد بوستان، می بایست ابتدا تنظیمات نرم افزار حقوق و دستمزد را روی مدل چند پیمانه قرار دهید. بدین منظور به منوی امکانات و سپس تنظیمات نرم افزار رفته تا فرمی مطابق شکل زیر نمایش داده شود:

سپس آیتم استفاده از روش چند پیمانی را تیک کنید تا یک پرسنل بتواند در چند ماه کارکرد داشته باشد.


بعد از فعال کردن این گزینه در نرم افزار حقوق و دستمزد خود در ثبت کارکرد پرسنل گزینه مربوط به تقسیم کارکرد اضافه شده است. مانند شکل زیر:


کارکرد را تغییر دهید و دکمه ی اینتر را بزنید

با زدن دکمه ی اینتر و یا کلید ... در مقابل کارکرد پنجره ای مطابق شکل زیر نمایش داده می شود این پنجره مربوط به ورود کارکرد در پروژه های مختلف می باشد.

دکمه ی ثبت را کلیک کنید و در نهایت کارکرد را ثبت نمایید.

تمام گزارشات لیست بیمه بر اساس ردیف پیمان با کارکرد های ثبت شده در این پنجره محاسبه می شود.