درنرم افزار مدیریت مراکز ارتوپدی فنی بوستان منوی تراکنش ها(دریافت)

 شامل تراکنش های دریافت(نقدی، چک، کارتخوان)  می باشد.

دریافت نقدی،چک و کارت خوان

 شامل لیست تمامی تراکنش های  مربوط به دریافت نقدی ،چکی و کارت خوان می باشد که شما می توانید تراکنش های خود را از هر روش ثبت،ویرایش وحذف کنید و یا آن را پرینت بگیرید