برخی از تعاریف اولیه در نرم افزار مدیریت مراکز ارتوپدی فنی بوستان شامل موارد زیر می باشد

-تعریف کالاها و خدمات

-تعریف اختلالات

-تعریف درمانگر که میتوان مشخص کرد  سهم درمانگر چند درصد به ازای هر سرویس باشد

-تعریف تخصص

-تعریف پزشک

-تعریف اختلالات

و...